Juridisk information

Den som  använder denna webbplats accepterar samtidigt nedanstående villkor och bestämmelser.
 
 
1. Innehållet på denna webbplats är avsett för och får endast laddas ned för icke kommersiellt, personligt bruk. Mot bakgrund av detta accepterar du att all upphovsrätt, alla varumärken och all annan information om äganderättsskydd som förekommer på denna webbplats även gäller för eventuella kopior som du tar från denna webbplats eller något av innehållet på denna webbplats. All otillåten användning av innehållet på denna webbplats kan leda till att användaren döms till böter eller blir ersättningsskyldig, bland annat men inte begränsat till böter eller ersättningsskyldighet för kränkning av varumärke, upphovsrätt, regler om skydd av personuppgifter eller förbud mot offentliggörande.
 
2. Alla varumärken, servicemärken och logotyper på denna webbplats är registrerade eller icke-registrerade varumärken som tillhör Krups och dess dotterbolag. Inget av innehållet på denna webbplats skall tolkas som att någon underförstått eller genom skäligt antagande eller på annat sätt ges tillstånd eller rätt att använda patent eller varumärken utan skriftligt samtycke från varumärkets ägare.
 
3. INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS GES I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET, GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT BESTÄMT ÄNDAMÅL ELLER GARANTI OM ATT TREDJE MANS RÄTTIGHETER INTE KRÄNKS.
 
4. Krups lämnar inga garantier eller utfästelser vad gäller informationens eller påståendenas korrekthet eller fullständighet. Krups ansvarar inte för fel eller utelämnanden i innehållet och är inte förpliktade att uppdatera eller korrigera informationen på denna webbplats.